Obecné podmínky užívání služby CLASHING

1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, Česká republika, IČO 25313029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 2113, (dále jen „Poskytovatel“) je poskytovatelem služby CLASHING, jejímž obsahem je elektronická edukativní hra zaměřená na oblast kybernetické bezpečnosti (dále jen „Služba“).
 2. Uživatelem je právnická osoba vystupující na straně Objednatele Služby, které na základě a v rozsahu samostatné objednávky nebo smlouvy (dále jen „Smlouva) a v souladu s těmito Obecnými podmínkami užívání služby CLASHING (dále jen „Podmínky“) umožnil Poskytovatel užití Služby prostřednictvím on-line přístupu pro edukaci pracovníků Uživatele. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření Smlouvy, případně dnem odsouhlasení těchto Podmínek Uživatelem (“Den účinnosti”).

2. Podmínky užití Služby

 1. Poskytovatel prohlašuje, že má právo Uživateli poskytnout Službu v dohodnutém rozsahu a že Služba není zatížena žádnými právy třetích osob, která by Uživatele jakkoli omezovala v užívání Služby podle Smlouvy a těchto Podmínek. Poskytovatel dále prohlašuje, že na Službě na jeho části neváznou žádná nedořešená autorská nebo jiná obdobná práva.
 2. Uživatel je povinen zajistit, aby byla Služba používána Uživatelem a jeho pracovníky výhradně v rozsahu stanoveném Smlouvou a těmito Podmínkami.
 3. Pokud to není výslovně povoleno ve Smlouvě, těchto Podmínkách nebo v příslušných právních předpisech, Uživatel není oprávněn: (a) kopírovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, postupovat, poskytovat nebo jinak distribuovat Službu nebo její část (zejména vizuální podobu Služby) bez výslovného písemného povolení Poskytovatele, (b) užívat Službu pro účely jiné, než je sjednáno ve Smlouvě, užívat Službu pro poskytování poradenských služeb nebo užívat Službu k jakýmkoliv komerčním službám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, (c) měnit, adaptovat nebo upravovat Službu nebo vytvářet z ní odvozená díla (d) jakýmkoliv způsobem provádět zpětnou analýzu, rozklad nebo dekompilaci Služby (včetně zpětného překladu pro zajištění vzájemné spolupráce) nebo jeho libovolné části s výjimkami povolenými příslušnými právními předpisy, a to pouze v rozsahu a za účelem těmito předpisy stanoveným, (e) povolit třetím osobám přístup ke Službě nebo jejímu užívání s výjimkami výslovně povolenými ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách, (f) udělovat souhlas k užití Služby a/nebo postupovat právo Službu užít třetím osobám s výjimkou případů, které stanoví Smlouva nebo tyto Podmínky (g) doplňovat Službu závadným obsahem, zejm. protiprávním, hanlivým, nepravdivým či urážejícím způsobem.
 4. Uživatel je oprávněn udělit právo užití Služby výhradně osobám majetkově propojeným s Uživatelem, přičemž za použití Služby takovými osobami odpovídá Uživatel ve stejném rozsahu, jako by používal Službu sám.
 5. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností pozastavit Uživateli použití Služby v případě, že dojde k porušení pravidel užívání uvedených v čl. 2, odst. 2.2 těchto Podmínek.

3. Odpovědnost za vady

 1. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby nad rámec odpovědnosti stanovené příslušnými právními předpisy.
 2. Poskytovatel se zavazuje bezplatně odstranit takové vady, které vzniknou při užití Služby s výjimkou, kdy tyto vady vzniknou v důsledku činnosti Uživatele. Takové vady odstraní Poskytovatel za úplatu v rámci odborné podpory.
 3. Poskytovatel se zavazuje chránit data Uživatele před zneužitím nebo neoprávněným použitím, není však odpovědný za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele nebo jejich zneužitím nebo neoprávněným použitím nad rámec odpovědnosti stanovené příslušnými právními předpisy.
 4. Odpovědnost Poskytovatele za jakoukoliv škodu vzniklou Uživateli nebo jeho pracovníkům v souvislosti s použitím Služby je omezena částkou 100.000,- Kč.

4. Povinnost mlčenlivosti, zpracování osobních údajů a bankovní tajemství

 1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a veškerá práva, povinnosti a závazky z ní vyplývající, zejména ustanovení o ceně, tvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu příslušných zákonných ustanovení (tyto informace dále jen „Důvěrné informace“). Strany zachovají Důvěrné informace v tajnosti jak po dobu trvání této smlouvy tak i po té, co tato smlouva zanikla. Důvěrné informace, které jsou ve vlastnictví jedné Strany a které tato Strana poskytne druhé Straně, zůstávají ve výhradním vlastnictví Strany, která je druhé Straně poskytla. Strana chrání Důvěrné informace druhé Strany stejně, jako chrání své vlastní Důvěrné informace. Strana nepoužije Důvěrné informace druhé Strany k žádnému jinému účelu, než je plnění této Smlouvy.
 2. Poskytovatel bere na vědomí, že při plnění této Smlouvy může přijít do styku s informacemi, které jsou předmětem bankovního tajemství bankovního tajemství podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (takové informace dále jen „Bankovní informace“). Poskytovatel nezpřístupní žádné Bankovní informace jakékoliv třetí osobě ani nebude Bankovní informace jakýmkoli způsobem shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi jinak než za účelem plnění této Smlouvy. V období, kdy bude s Bankovními informacemi nakládat, Poskytovatel zajistí jejich maximální ochranu, kterou po něm lze rozumně požadovat, před jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním. Po skončení činnosti podle této Smlouvy Poskytovatel bez zbytečného odkladu vrátí Uživateli veškeré Bankovní informace, jejich kopie, popřípadě jejich záznamy pořízené na nosičích dat či jiných médiích. Poskytovatel nemá v žádném případě právo si Bankovní informace ponechat nebo je používat za jiným účelem než naplňování této Smlouvy. Tato povinnost i povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.
 3. Poskytovatel se zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů pracovníků Uživatele (dále jen „osobní údaje“) v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, zejm. s nařízením EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a na něj navazující zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výlučně pro účely Služby.

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:

Doba zpracování osobních údajů Poskytovatelem je stanovena na dobu trvání Smlouvy a období 12 měsíců po skončení Smlouvy. Po uplynutí této doby je Poskytovatel povinen veškeré osobní údaje plně anonymizovat.

Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele v rámci území EU.

5. Ukončení používání Služby

 1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je každá ze stran oprávněna písemně vypovědět Smlouvu s 12 měsíční výpovědní lhůtou.
 2. Každá ze stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana opakovaně a podstatným způsobem porušuje Smlouvu nebo tyto Podmínky. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Poskytovatele se považuje prodlení Poskytovatele se zpřístupněním Služby Uživateli delším než 90 dnů z důvodů výhradně na straně Poskytovatele. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Uživatele se považuje prodlení se zaplacením Ceny delší než 90 dnů. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé Straně doručeno.
 3. Při odstoupení od Smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat vzájemné závazky nejpozději do 30 dnů od skončení Smlouvy s tím, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, není Uživatel oprávněn Službu používat od data skončení Smlouvy.
 4. Ukončení Smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran k úhradě škody vzniklé druhé smluvní straně za trvání Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

 1. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Podmínkami platí přednostně ustanovení Smlouvy.
 2. Poskytovatel je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti související s použitím Služby jakékoliv třetí straně.
 3. Pokud soud nebo státní orgán rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy je neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy, i Smlouva jako celek, platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení, ustanovením platným a účinným a to tak, aby takové ustanovení co nejlépe dosáhlo zamýšlených hospodářských, právních a obchodních účelů neplatného nebo neúčinného ustanovení.
 4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Poskytovatel, a to podle českého práva, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.